logo

denizli escort izmir escort izmir escort izmir escort kuşadası escort

1 Yılda 68 Bin Kişi Türkiye’de Mevduat Hesabı Açtı!

Kamu Bankalarını İşsizlik Maaşı Piyangosu-kamumemurlar.com

Yurtdışındaki paraya vergi avantajı 19,8 milyar lirayı Türkiye’ye getirdi. 1 yılda 68 bin 614 kişi mevduat hesabı açtı. Yurtdışı yerleşiklerin Türkiye’deki mevduat büyüklüğü ise 54,5 milyar liraya ulaştı.

Yurt­dı­şın­da bu­lu­nan var­lık­la­rı­nı Tür­ki­ye­’ye ge­tir­mek is­te­yen­le­re ver­gi avan­ta­jı ge­ti­ren dü­zen­le­me mey­ve­le­ri­ni ver­di. 1 yıl­da 68 bin 614 ki­şi pa­ra­sı­nı Tür­ki­ye­’ye ge­tir­di. Ocak 2013-Ocak 2014 ta­rih­le­ri ara­sın­da yurt­dı­şı yer­le­şik­le­rin mev­du­at­la­rı dö­viz ba­zın­da yüz­de 70,89, top­lam­da ise yüz­de 57,11 ar­ta­rak 34 mil­yar 724 mil­yon li­ra­dan 54 mil­yar 554 mil­yon li­ra­ya çık­tı.

15,5 mil­ya­rı 1299 ki­şi­nin

Son 1 yıl için­de pa­ra­sı­nı Tür­ki­ye­’ye ge­ti­ren­ler ara­sın­da mil­yo­ner­le­rin sa­yı­sın­da­ki ar­tış dik­kat çek­ti. 1 mil­yon ve üze­rin­de­ki he­sap di­li­mi­ne 1299 ye­ni mu­di pa­ra ya­tır­dı. Yurt­dı­şın­dan ge­len mil­yo­ner­le­rin top­lam pa­ra­sı ise 15 mil­yar 500 mil­yon li­ra ol­du. 6 bin 195 ki­şi ise 2 mil­yar 668 mil­yon li­ra­yı 250 bin li­ra ile 1 mil­yon li­ra di­li­min­de­ki mev­du­at ka­le­mi­ne ya­tır­dı. 50 bin li­ra ile 250 bin li­ra ara­sın­da de­ği­şen mev­du­at ka­le­min­de ye­ni mu­di sa­yı­sı 14 bin 701, ya­tır­dık­la­rı pa­ra mik­ta­rı 1 mil­yar 466 mil­yon li­ra ol­du. 50 bin li­ra ile 250 bin li­ra ara­sın­da­ki pa­ra­sı­nı Tür­ki­ye­’ye ge­ti­ren­le­rin sa­yı­sı ise bir yıl­da 9 bin 706 ol­du. Bu ka­lem­de top­lam mev­du­at 204 mil­yon li­ra art­tı.

Dövizdeki yükseliş etkili oldu

Gö­rüş­le­ri­ne baş­vur­du­ğu­muz ban­ka­cı­lar yurt­dı­şı yer­le­şik­le­rin he­sa­bın­da­ki ar­tış­ta Tür­ki­ye­’de ku­run yük­sel­me­si ve dö­viz mev­du­at­la­rı­na yük­sek fa­iz ve­ril­me­si­nin de göz ar­dı edil­me­me­si ge­rek­ti­ği­ni di­le ge­tir­di. Yurt­dı­şı yer­le­şik­le­rin Tür­ki­ye­’ye ge­tir­di­ği pa­ra­la­rın az bir kıs­mı­nın TL’­ye dön­dü­ğü­ne vur­gu ya­pan uz­man­lar, dö­viz he­sa­bın­da­ki pa­ra­la­rın mik­ta­rı­nın yük­sek ol­du­ğu­nu, Tür­ki­ye­’de dö­viz mev­du­at fa­iz­le­ri­nin de ca­zi­be­si­nin pa­ra gi­ri­şi­ni hız­lan­dır­dı­ğı­nı ak­tar­dı.

18 milyar lira dövizde bekliyor

Pa­ra­sı­nı Tür­ki­ye­’ye ge­ti­ren yurt­dı­şı yer­le­şik­le­rin he­sa­bın­da bu­lu­nan top­lam pa­ra mik­ta­rı 54 mil­yar 554 mil­yon li­ra. Bu­nun 10 mil­yar 33 mil­yon li­ra­sı Türk Li­ra­sı ola­rak mev­du­at­ta tu­tu­lur­ken, 44 mil­yar 411 mil­yon li­ra­sı do­lar ve eu­ro ola­rak bek­li­yor. Yurt­dı­şı yer­le­şik­le­rin al­tın baş­ta ol­mak üze­re he­sap­la­rın­da bu­lu­nan kıy­met­li ma­den­le­rin tu­ta­rın­da ise son 1 yıl­da 3 mil­yon 510 bin li­ra­lık sa­tış dik­kat çe­ki­yor.

Suriyeli’nin parası da bankada

Mev­du­at ka­le­min­de ya­şa­nan ar­tış­ta 50 bin li­ra­ya ka­dar olan mev­du­at di­li­min­de ise ki­şi sa­yı­sın­da cid­di bir yük­se­liş göz­len­di. Bu mev­du­at tü­rü­ne pa­ra­sı­nı ya­tı­ran­la­rın sa­yı­sı 1 yıl için­de 59 bin 638 ki­şi art­tı. 10 bin li­ra ile 50 bin li­ra ara­sın­da­ki di­li­me ya­tan pa­ra mik­ta­rı 1 yıl için­de 62 mil­yon li­ra ola­rak ka­yıt­la­ra geç­ti. Ban­ka­cı­lar yurt­dı­şı yer­le­şik­ler­de özel­lik­le kü­çük mev­du­at di­li­min­de ya­şa­nan yük­se­liş­te sa­vaş­tan ka­çan Su­ri­ye­li­le­r’in pa­yı­nın yük­sek ol­du­ğu­nu ön­gör­dük­le­ri­ni di­le ge­tir­di. Bu­na kar­şın 1 mil­yon ve üze­ri pa­ra­lar­da da Su­ri­ye­li zen­gin­le­rin pa­yı ol­du­ğu­na dik­kat çe­kil­di.

Bugün Gazetesi

Etiketler: » » » » » » » » » »
Share
886 Kez Görüntülendi.
#

SENDE YORUM YAZ

9+4 = ?

Güvenlik Kodu * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.