logo

Bankaların Net Kârı 20 Milyar Liraya Dayandı

Bankaların Net Kârı 20 Milyar Liraya Dayandı-kamumemurlar.com

Türk bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü, eylül ayı itibarıyla geçen yıl sonuna göre yüzde 20,3 artarak 1 trilyon 649 milyar liraya ulaştı. Dönem net kârları da 19 milyar 851 milyon liraya çıktı.

Ban­ka­cı­lık sek­tö­rü­nün ey­lül so­nun­da net kâ­rı ge­çen yı­lın ay­nı dö­ne­mi­ne gö­re büyük artış kaydetti. Bunda net fa­iz ge­lir­le­rin­de­ki ar­tı­şın ya­nı sı­ra, di­ğer fa­iz dı­şı ge­lir/gi­der den­ge­sin­de­ki olum­lu ge­liş­me­nin büyük etkisi oldu.

Ban­ka­cı­lık Dü­zen­le­me ve De­net­le­me Ku­ru­mu (BDDK), ey­lül ayı­na iliş­kin “Ban­ka­cı­lık Sek­tö­rü Ge­nel Gö­rü­nü­mü­” ra­po­ru­nu açık­la­dı. Bu­na gö­re, sek­tö­rün ak­tif bü­yük­lü­ğü ge­çen yıl so­nu­na gö­re yüz­de 20,3 art­tı ve ey­lül iti­ba­rıy­la 1 tril­yon 649 mil­yar li­ra­ya yük­sel­di.

Krediler büyümeye devam etti

En bü­yük plas­man ka­le­mi olan kre­di­ler, 990,4 mil­yar li­rayla yüz­de 60,1’i­ni oluş­tur­du. Sek­tö­rün dö­nem net kâ­rı da ey­lül ayı iti­ba­rıy­la ge­çen yı­lın ay­nı dö­ne­mi­ne oran­la yüz­de 16,2 ar­tış gös­te­re­rek, 19 mil­yar 851 mil­yon li­ra­ya ulaş­tı. Ak­tif kâr­lı­lık yüz­de 1,8, öz­kay­nak kâr­lı­lı­ğı da yüz­de 15,4 ola­rak ger­çek­leş­ti. Ser­ma­ye ye­ter­li­li­ği stan­dart ora­nı, ey­lül so­nun­da yüz­de 15,7 se­vi­ye­sin­de ol­du.

50 banka var

Ön­ce­ki ra­por­la­ma dö­ne­min­de 49 olan ban­ka sa­yı­sı, ey­lül ayın­da Bank Of Tok­yo Mit­su­bis­hi UFJ Tur­key AŞ’­nin fa­ali­yet iz­ni al­ma­sıy­la bir­lik­te 50’ye yük­sel­di. Ey­lül ayı iti­ba­rıy­la ban­ka­cı­lık sek­tö­rü 11 bin 767 şu­be ve 212 bin 554 per­so­nel ile fa­ali­ye­ti­ni sür­dü­rü­yor. Ra­por­da, baş­ta kre­di ve zo­run­lu kar­şı­lık he­sap­la­rın­da­ki ar­tı­şın et­ki­siy­le yı­lın ilk çey­re­ğin­de yüz­de 4,2, ikin­ci çey­rek­te ise yüz­de 7 bü­yü­yen ban­ka­cı­lık sek­tö­rü­nün bü­yü­me hı­zı­nın üçün­cü çey­rek­te de yüz­de 7,9 ile de­vam et­ti­ği­ne dik­kat çe­kil­di.

Takipteki alacaklar

Kredi türleri itibarıyla, 2012 yılında genelde tüm kredi türlerinde gözlenen takipteki alacak artışının 2013 yılının üçüncü çeyreğinde de devam ettiği ifade edilen raporda öne çıkan unsurlar şöyle:

“Önceki çeyrek ile karşılaştırıldığında takipteki alacaklarda en fazla artış 888 milyon lira (Yüzde 10,4) ile bireysel kredilerde gözlenirken, takipteki KOBİ kredileri 777 milyon lira (yüzde 10,7), takipteki kurumsal/ticari krediler 207 milyon lira (yüzde 2) artış gösterdi.”

BUGÜN GAZETESİ

Etiketler: » » » » » » » »
Share
1036 Kez Görüntülendi.
#

SENDE YORUM YAZ

8+5 = ?

Güvenlik Kodu * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.