logo

Gereksiz Anjiyo ve Sezaryene Ceza Geliyor!

Gereksiz Anjiyo ve Sezaryene Ceza Geliyor!

Kamuya 10 bin 18 Memur Alınacak-kamumemurlar.com

Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, gereksiz yere anjiyo ve sezaryen yapan doktora ceza verilmesinin gündemde olduğunu açıkladı. Müezzinoğlu, “Yıl sonunda doktorlara ödüller ve uyarılar olacak” dedi.

Sağ­lık Ba­ka­nı Meh­met Mü­ez­zi­noğ­lu, 2013 yı­lın­da sağ­lık ala­nın­da ya­şa­nan ge­liş­me­le­ri de­ğer­len­dir­di. Mü­ez­zi­noğ­lu, bu yıl iti­ba­riy­le he­kim­le­rin an­ti­bi­yo­tik ya­zı­mı, an­ji­yo ve se­zar­yen yap­tır­ma oran­la­rı­nı ta­kip al­tı­na ala­cak­la­rı­nı ve her dok­to­run is­ta­tis­tik­le­ri­ni yıl ­so­nun­da ken­di­si­ne ile­ti­le­cek­le­ri­ni ifa­de et­ti.

REÇETELER KONTROL ALTI

Se­zar­yen oran­la­rı yük­sek olan he­kim­le­re uya­rı, dü­şük olan he­kim­le­re ise ödül ve­ri­le­bi­le­ce­ği­ni söy­le­yen Mü­ez­zi­noğ­lu, “Bu yıl so­nun­da ya­pı­la­cak de­ğer­len­dir­me ile uya­rı ve ödül­ler bel­li ola­ca­k” dedi. Ba­kan Mü­ez­zi­noğ­lu, se­zar­yen­de ol­du­ğu gi­bi an­ti­bi­yo­ti­ği de faz­la ya­zan he­ki­me bil­gi­len­dir­me, uya­rı ve ödül du­rum­la­rı­nın söz ko­nu­su ola­ca­ğı­nı bil­dir­di. Mü­ez­zi­noğ­lu bu yıl, 1-12 yaş ara­sı ço­cuk­la­ra diş sağ­lı­ğı ta­ra­ma­sı ya­pı­la­ca­ğı­nı be­lirt­ti. Diş ta­ra­ma­sı­nın 81 il­de ağız ve diş sağ­lı­ğı araç­la­rın­da uygulanacağını kay­det­ti.

7 KANSER İLACI YOK

Pi­ya­sa­da ilaç ol­ma­dı­ğı id­di­ala­rı­na ce­vap ve­ren Sağ­lık Ba­ka­nı, pi­ya­sa­da 7 kan­ser ila­cı 1’de si­nir sis­te­mi ile il­gi­li ila­cın ol­ma­dı­ğı­nı bil­dir­di. 20 ta­ne ila­cın ise ben­ze­ri­nin bu­lun­du­ğu­nu söz­le­ri­ne ek­le­di. Müezzinoğlu ayrıca acil ola­rak gelen has­ta­nın ai­le he­ki­mi­nin ye­ter­siz kal­ma­sı du­ru­mun­da has­ta­ne­ye yön­len­di­ri­le­ce­ği­ni kay­det­ti.

Nöbet merkezlerde tutulacak

Mü­ez­zi­noğ­lu, ai­le he­kim­le­ri­ne ge­ti­ri­len nö­bet hiz­me­ti­ni has­ta­ne­le­rin acil bi­rim­le­rin­de de­ğil, bu­lun­duk­la­rı mer­kez­ler­de ya­pa­cak­la­rı­nı açık­la­dı. Ai­le he­kim­le­ri­ni ve ai­le sağ­lı­ğı mer­kez­le­ri­ni has­ta­ne­le­re en­teg­re ede­cek­le­ri­ni bil­di­ren Sağ­lık Ba­ka­nı kalp kri­zi, tra­fik ka­za­sı, be­yin ka­na­ma­sı gi­bi acil va­ka­la­rın dı­şın­da ka­lan has­ta­la­ra ai­le he­kim­le­ri­nin ba­ka­ca­ğı­nı ifa­de et­ti.
Bugün Gazetesi

Etiketler: » » » » »
1101 Kez Görüntülendi.
#

SENDE YORUM YAZ

4+1 = ?

Güvenlik Kodu * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.