logo

denizli escort izmir escort izmir escort izmir escort kuşadası escort

PTT Görevde Yükselme Yönetmeliğinde Değişiklik

PTT Görevde Yükselme Yönetmeliğinde Değişiklik-kamumemurlar.com

Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

22 Şubat 2014 CUMARTESİ

Resmi Gazete

Sayı : 28921

YÖNETMELİK

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinden:

POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ

GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 10/7/2010 tarihli ve 27637 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin adı, “POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki I sayılı cetvelde yer alan memur kadroları ile II sayılı cetvelde yer alan sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilen personelin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrasında geçen “PTT Genel Müdürlüğü” ibaresi “Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde geçen “Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürünü” ibaresi “Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi Genel Müdürünü” şeklinde, (i) bendinde geçen “Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğünü” ibaresi “Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünü” şeklinde, (j) bendinde geçen “Posta ve Telgraf Teşkilatını” ibaresi “Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketini” şeklinde ve (ğ) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkranın (f) bendinin tamamı ile (g) bendinde geçen “eğitimini tamamlayanlar” ibaresi ve (k) bendinde geçen “eğitime tabi tutulmaksızın” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

“ğ) Hizmet süresi: Aylıksız izinli geçen süreler hariç, muvazzaf askerlik süresi dahil olmak üzere, Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde sayılan süreleri,”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi yürürlükten kaldırılmış, (b) ve (ç) bentlerine aşağıdaki (7) numaralı alt bentler, (c) bendine aşağıdaki (2) numaralı alt bent eklenmiştir.

“7) Yapılacak sözlü sınavda başarılı olmak.”

“7) Yapılacak sözlü sınavda başarılı olmak.”

“2) Yapılacak sözlü sınavda başarılı olmak.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin üçüncü bölümünün adı “Sınav Duyurusu ve Başvuru” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Duyuru ve başvuru

MADDE 13 – (1) Görevde yükselme suretiyle atama yapılacak kadro veya pozisyonlar yazılı sınavlardan en az bir ay önce duyurulur. Başvuru süresi, 5 günden az olmamak şartıyla Sınav Kurulunca belirlenir. Sınav Kurulunca, asıl aday sayısını aşmamak kaydıyla tespit edilecek yedek aday sayısı duyuruda belirtilir. İlan edilen kadro veya pozisyonlar için belirlenen başvurutarihinin son günü itibarıyla aranan nitelikleri taşıyan personel, başvuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlı kadro veya pozisyonlardan sadece biri için duyuruda belirtilen şekilde başvuruda bulunabilir. Aylıksız izinde bulunanlar dahil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri kullanmakta olanların da sınava katılmaları mümkündür.

(2) Yapılan başvurularinsankaynakları birimlerince incelenerek, aranan şartları taşıyanlar internet sitesinde ilan edilir.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Görevde yükselme yazılı sınavı

MADDE 15 – (1) Yazılı sınava ilişkin esaslar şunlardır:

a) Yazılı sınav, konu başlıklarına duyuruda yer verilmek suretiyle Kuruluşça belirlenecek konularda yapılır.

b) Yazılı sınav Kuruluşça yapılabileceği gibi Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne veya yükseköğretim kurumlarından birisine yaptırılabilir.

c) Yazılı sınav, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda başarı puanı en az 70’tir.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki 15/A maddesi eklenmiştir.

“Sözlü sınav

MADDE 15/A – (1) Şube müdürü ve müdür unvanları için aşağıdaki esaslara göre ayrıca sözlü sınav yapılır.

a) Yazılı sınavda en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının beş katına kadar aday sözlü sınava alınabilir. Son adayla aynı puana sahip olan personelin tamamı sözlü sınava alınır.

b) Aday, sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;

1) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

2) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

3) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,

4) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

5) Genel kültürü ve genel yeteneği,

6) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

esas alınarak yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilir. Sözlü sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki 15/B maddesi eklenmiştir.

“Başarı puanı

MADDE 15/B – (1) Görevde yükselme suretiyle ilan edilen boş kadro veya pozisyon sayısı kadar atama yapılmasında başarı puanı esas alınır. Başarı puanı, şube müdürü ve müdür kadro ve pozisyonlarına atanacaklar için sözlü sınav; diğer kadro veya pozisyonlara atanacaklar için yazılı sınav puanı esas alınmak suretiyle tespit edilir ve kuruluşun internet sitesinde ilan edilir. Başarı puanlarının eşit olması halinde, sırasıyla;

a) Hizmet süresi fazla olanlara,

b) Kuruluştaki hizmet süresi fazla olanlara,

c) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

ç) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

öncelik verilir.

(2) Görevde yükselme sınavında başarılı olmalarına rağmen, ilan edilen kadro veya pozisyon sayısı nedeniyle ataması yapılamayan personelden, Sınav Kurulunca ihtiyaç duyulması halinde asıl aday sayısını aşmayacak kadar aday yedek olarak belirlenebilir.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelin, en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanmaları, sözlü sınava ilişkin hükümleri hariç olmak üzere bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılacak unvan değişikliği sınavı sonucundaki başarısına göre gerçekleştirilir.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “en az dört üye olmak üzere” ibaresi “en az bir tanesi insankaynakları birimi sorumlusu olmak üzere toplam beş üyeden” olarak değiştirilmiş ve dördüncü fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Sınav kurulu, üye tamsayısı ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 18 – (1) Sınav kurulu; sınavların yapılması, sınav sonuçlarının ilanı, itirazların sonuçlandırılması, sözlü sınava çağrılacak aday sayısının belirlenmesi ve sınavlara ilişkin diğer işleri yürütür. İlan edilen kadro ve pozisyonların nitelikleri dikkate alınarak sınav konuları, konuların ağırlıkları ve ilgili diğer hususlar Sınav Kurulunca belirlenir.”

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 19 – (1) Sınav kurulu, kendisine intikal ettiği tarihten itibaren beş iş günü içerisinde sınav sonuçlarını kuruluşun internet sitesinde ilan eder.

(2) Adaylar, ilandan itibaren beş iş günü içerisinde sınav sonuçlarına itiraz edebilir.

(3) Yapılan sınavlarda hatalı sorulara tekabül eden puanlar eşit şekilde diğer sorulara dağıtılır.”

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki beşinci fıkra eklenmiştir.

“(1) Atanmaya hak kazanan personel, başarı sıralaması listesinin kesinleşmesini müteakip başarı puanlarına göre atanır.

(2) Tercih alınması durumunda ise başarı puanları esas alınarak ilgili personelin tercihlerine göre atamaları yapılır.

(3) Duyurulan kadro veya pozisyonlardan;

a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadro veya pozisyonlara ya da başka bir kuruma naklen atanma,

sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, başarı sıralamasının ilan edildiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadro veya pozisyonlar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar, 15/B maddesine göre belirlenmiş olması halinde yedekler arasından başarı sıralamasına göre atama yapılabilir.”

“(5) Görevde yükselme sınavına herhangi bir sebeple katılamayanlar ile başarısız olan veya yedeklerden altı ay içindeki müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar atanmamış olanlar ya da atanma haklarından herhangi bir sebeple feragat edenler, aynı unvanlı kadro veya pozisyonlara yapılacak atamalar için bu Yönetmelikte öngörülen bütün usul ve esaslara tabidir.”

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “eğitimi ve” ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Genel Müdür yürütür.”

MADDE 23 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 24 – Bu Yönetmelik hükümlerini Genel Müdür yürütür.

Etiketler: » »
Share
1251 Kez Görüntülendi.
#

SENDE YORUM YAZ

10+2 = ?

Güvenlik Kodu * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.