logo

Varlık Barışında Ülkeye 8.5 Milyar Liralık Vergi Geliri

Ünvanlarına Göre 2014 Zamlı Memur Maaşları (Memurlar)-kamumemurlar.com

Varlık barışında 69.8 milyar lira bildirimde bulunulurken, 1.4 milyar lira vergi tahakkuk ettirildi. Maliye Bakanı Şimşek, 8.5 milyar liranın vergisinin alındığını söyledi.

Ma­li­ye Ba­ka­nı Meh­met Şim­şek, mü­kel­lef­le­rin bir çe­şit ‘pa­zar­lı­k’ yo­luy­la ver­gi borç­la­rı­nın önem­li bir bö­lü­mü­nün si­lin­me­si­ne im­kan ve­ren ver­gi uz­laş­ma mü­es­se­se­si­ni doğ­ru bul­ma­dı­ğı­nı söy­le­di. Şim­şek, Sa­yış­ta­y’­ın de­ne­tim ra­por­la­rı­na da işa­ret eder­ken, “12 bin ta­ne iş ya­pa­ca­ğız an­cak bir ta­ne bi­le yan­lış yap­ma­ya­ca­ğız. Böy­le bir şey ola­bi­lir mi” eleş­ti­ri­si­ni ge­tir­di.

Fir­ma­la­rı açık­la­ya­mı­yo­ruz

Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğı­’nın 2014 yı­lı büt­çe ya­sa ta­sa­rı­sı­nı Mec­lis Plan ve Büt­çe Ko­mis­yo­nu­’na su­nan Ba­kan Şim­şek, ver­gi uz­laş­ma mü­es­se­se­si­ne ken­di­si­nin de kar­şı ol­du­ğu­na dik­kat çe­ke­rek, “Uz­laş­ma ol­ma­sın ki her­kes he­sa­bı­nı iyi yap­sı­n” de­di.

Ko­mis­yo­n­un mu­ha­le­fet mil­let­ve­kil­le­ri Şim­şe­k’­ten, ver­gi uz­laş­ma ko­mis­yo­nu­na gi­rip ver­gi­le­ri si­li­nen mü­kel­lef­le­rin isim­le­riy­le si­li­nen ver­gi tu­tar­la­rı­nın açık­lan­ma­sı­nı ta­lep et­ti­ler. Şim­şek, “Bu du­rum­dan ben de ra­hat­sı­zım. Bü­rok­rat ar­ka­daş­la­ra ‘fir­ma isim­le­ri­ni ni­ye ver­mi­yor­su­nu­z’ de­dim. ‘Ver­gi mah­re­mi­ye­ti en­gel ol­du­ğu için ve­re­mi­yo­ru­z’ de­di­le­r” açık­la­ma­sın­da bu­lun­du. Ba­kan Şim­şek, var­lık ba­rı­şı­na iliş­kin ye­ni ra­kam­la­rı da açık­la­dı.

2B’den 1.5 milyar lira

Şim­şek, 2B ola­rak bi­li­nen or­man vas­fı­nı kay­bet­miş alan­la­rın sa­tı­şın­da 19 Ka­sım iti­ba­rıy­la yak­la­şık 810 bin hak sa­hi­bin­den 662 bi­ni­nin baş­vu­ru yap­tı­ğı­nı be­lir­te­rek, şöy­le de­vam et­ti: “Sa­tı­şı ya­pı­la­bi­le­cek ni­te­lik­te olan ta­şın­maz­lar için hak sa­hi­bi ola­rak be­lir­le­nen yak­la­şık 338 bin ki­şi­nin sa­tış iş­lem­le­ri­ni ta­mam­la­dık. 2B va­sıf­lı ta­şın­maz­la­rın sa­tı­şın­dan 1.5 mil­yar TL tah­sil et­tik.”

170 milyon lira tahsil edildi

Şim­şek, 19 Ka­sım ta­ri­hi iti­ba­riy­le 69,8 mil­yar li­ra dü­ze­yin­de var­lık bil­di­ri­min­de bu­lu­nul­du­ğu­nu, bu bil­di­ri­me 1,4 mil­yar li­ra ver­gi ta­hak­kuk et­tir­dik­le­ri­ni söy­le­di. Bu bil­di­rim­ler­den 8,5 mil­yar li­ra­lık var­lık için 170 mil­yon li­ra­lık ver­gi­nin tah­sil edil­di­ği­ni bil­di­ren Şim­şek, ta­hak­kuk eden ver­gi­le­rin 30 Ka­sım ta­ri­hi­ne ka­dar öde­ne­bi­le­ce­ği­ni, do­la­yı­sıy­la bu ta­ri­he ka­dar da­ha faz­la var­lı­ğın ül­ke­ye ge­le­bi­le­ce­ği­ni be­lirt­ti.
Bugün Gazetesi

Etiketler: » » » » » » » » »
Share
821 Kez Görüntülendi.
#

SENDE YORUM YAZ

3+2 = ?

Güvenlik Kodu * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.