logo

Cemil Çiçek: Dershanelerin Kaldırılması Başka Sorunları Ortaya Çıkarır

Cemil Çiçek Dershanelerin Kaldırılması Başka Sorunları Ortaya Çıkarır-kamumemurlar.com

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından dershane ve etüd merkezlerinin kapatılmasına ilişkin hazırlanan taslak metinde yer alan düzenlemelerin eğitime ağır darbe vuracağı belirtildi.

Siyasiler, eğitimciler konunun eğitim sistemine darbe vurmanın yanında özellikle doğuda gençlerin terör örgütünün ağına düşmesine neden olacağı uyarısında bulundu.

Samanyolu Haber Televizyonu’na konuk olan TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Cumhuriyet tarihinde eğitim sisteminin çok fazla değiştiğine dikkat çekti. “Bu 80-90 yıllık süre içerisinde, eğitimde kaç defa model değiştirdik ona bir bakalım” diyen Çiçek şöyle konuştu:

BU ÜLKE KAYBEDER

“Bu değişiklikleri yaparken de zaman zaman işin gerçeği bilimsel değişikliklerden ziyade ideolojik yaklaşımlar öne çıktı. Eğitim gibi bir konuda ideolojik yaklaşımlar öne çıkarsa bundan ülke kaybeder. Onun için olup bitenlere biraz daha geçmişin tecrübelerinden yola çıkarak bakmak lazım. Dershaneler Türkiye’de neden oldu, niye oldu? Bir ihtiyaçtan çıktı ortaya. Yani durup dururken hiçbir konu kendiliğinden olmaz. Devletin eğitim sistemi, insanların eğitimi-öğretimi bakımından merkezi sistem getirdiniz. Bütün öğretmenleri olan bir okuldan yetişen öğrenci ile senenin yarısı boş geçen birçok dersleri alamamış öğrenci, aynı sorularla sınava girince birisi kazanıyor, öbürü kazanamıyor. Kazanamayanlar nasıl olacak?”

MODEL HEP DEĞİŞİYOR

TBMM Başkanı dershanelerin, eğitim sisteminde taşlar yerli yerine oturtulamadığı için ortaya çıktığını vurgulayarak şöyle devam etti: “Bu gerekçe ortadan kalktıysa bu türlü düzenlemeler bir şey ifade eder. Kalkmadıysa ya da alternatifi konulamadıysa o zaman başkaca sorunlar çıkar. Eğitim sistemindeki sorunlar giderilmeden dershaneler kapatılıyorsa başka sorunlar ortaya çıkar. Buna iyi bir bakmak lazım. Bildiğim bir şey var. Türkiye eğitim konusunda maalesef çok sık model değiştirdiği için eğitimde bir kalite sıkıntısı çıktı. İmtihan sisteminden kaynaklanan bir kısım zorluklar orta yere çıktı. Bu dershaneler bu ihtiyaçtan kaynaklandı.”

DESTEKLENMESİ LAZIM

Doğu ve Güneydoğu’da dağa çıkışları önlediği için etüd merkezleri, okuma salonları ve dershanelerin çok önemli işlev gördüğünün ifade edildiğinin belirtilmesi üzerine Çiçek, “Eğitim meselesi önemli. İnsanlar yanlışiş yapmasın diyorsak bu ister terör ister başka bir şey. Yani terör olmaz da uyuşturucu olur, alkol olur. Başka türlü kötü alışkanlıklar olur veya en kötüsü terör gibi bir kısım işlere bulaşacaksa, bulaşıyorsa en önemli faktörlerden bir tanesi bunun eğitimsizliktir.

Eğer kurulan müesseseler ister devletin kurduğu, ister gönüllü, sivil toplumun veya insanların, hayırsever insanların yaptığı çabalar, gayretler buna olumlu tesir icra ediyorsa bunları desteklemek lazım. Bu yol ve yöntemlerden de azami ölçüde istifade etmek gerekir diye düşünürüm”  dedi.

Ceza uygulaması var

Ba­kan­lık, ders­ha­ne­le­re pa­ra ce­za­sı uy­gu­la­na­ca­ğı­na da­ir id­di­ala­rı ya­lanladı. Ançak taslakta 5580 Sa­yı­lı Ka­nu­n’­a ek­le­nen mad­de­ şöyle: “Bu ka­nu­nun uy­gu­lan­ma­sı­na iliş­kin yö­net­me­lik­ler­de gös­te­ri­len ko­şul­la­ra uy­ma­yan dö­nü­şüm kap­sa­mın­da ku­ru­lan eği­tim ku­rum­la­rıy­la mev­zu­ata ay­kı­rı ya da izin­siz eği­tim fa­ali­ye­ti gös­te­ren­ler hak­kın­da, di­ğer mev­zu­at­ta­ki ce­za hü­küm­le­ri sak­lı kal­mak kay­dıy­la, bu mad­de­de be­lir­ti­len ce­za­lar uy­gu­la­nır.

Bu mad­de­de ön­gö­rü­len pa­ra ce­za­la­rı, de­net­le­me ele­man­la­rı ta­ra­fın­dan ta­yin edi­lir ve 7 gün için­de öden­me­si­ni te­mi­nen, il­gi­li­ye ve ma­hal­li mal mü­dür­lü­ğü­ne ce­za tu­ta­na­ğı ve­ri­lir. Bu sü­re için­de öden­me­yen pa­ra ce­za­la­rı, 6183 Sa­yı­lı Am­me Ala­cak­la­rı­nın Tah­sil Usu­lü Hak­kın­da Ka­nun hü­küm­le­ri­ne gö­re tah­sil olu­nur. İti­raz ve­ya ip­tal da­va­sı pa­ra ce­za­sı­nın tah­si­li­ni dur­dur­maz.”

Bakanlık taslağı doğruladı

Za­man Ga­ze­te­si­’nin dün man­şet­ten du­yur­du­ğu ha­ber­de yer alan tas­la­ğa gö­re ders­ha­ne­ler baş­ta ol­mak üze­re öğ­ren­ci­le­re üc­ret­siz ders­ler ve­ren etüd mer­kez­le­ri gi­bi kurs­la­rın ta­ma­mı 2013-2014 eği­tim-öğ­re­tim dö­ne­mi­nin son bul­ma­sıy­la ka­pa­tı­la­cak. Bu ka­rar uy­ma­yan ders­ha­ne ve etüd mer­kez­le­ri­ne 500 bin li­ra­dan baş­la­yan ce­za­lar ve­ri­le­cek. Ha­ber göre, Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı Müs­te­şa­rı Yu­suf Te­kin baş­kan­lı­ğın­da­ki bir ekip ta­ra­fın­dan ha­zır­la­nan ka­nun tas­la­ğı­nın bir tor­ba ya­sa­ya ek­le­ne­rek “ol­du bit­tiy­le” TBMM gün­de­mi­ne ge­ti­ril­me­si plan­la­nı­yor.  Ha­ber üze­ri­ne Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı­’ndan  açık­la­ma ya­pıl­dı. Açıklamasında şöy­le de­nil­di:

“Ba­kan­lı­ğı­mız, 2010-2014 Mil­lî Eği­tim Ba­kan­lı­ğı Stra­te­jik Pla­nı­’n­da da ka­mu­oyu­na açık­lan­dı­ğı üze­re ders­ha­ne­le­rin özel okul­la­ra dö­nüş­me­si­ni ko­lay­laş­tı­ra­cak ba­zı teş­vik­le­ri ön­gö­ren bir ya­sa öne­ri­si ha­zır­lı­ğı için­de­dir. An­cak bu ha­zır­lık­lar es­na­sın­da en çok ria­yet edi­len hu­sus, baş­ta ders­ha­ne ça­lı­şan­la­rı, öğ­ren­ci­ler ve ve­li­ler ol­mak üze­re hiç kim­se­nin mağ­dur edil­me­me­si, Tür­ki­ye­’de özel sek­tö­rün eği­tim ala­nın­da da­ha et­kin bir bi­çim­de yer al­ma­sı ve okul dı­şı al­ter­na­tif prog­ram­lar uy­gu­la­yan ku­rum­la­ra ba­ğım­lı­lı­ğın or­ta­dan kal­dı­rıl­ma­sı­dır.”

Avcı: Ya özel okul  ya da açık lise

“Bizim eğitim sorunlarıyla ilgili 25-30 maddelik bir çalışma planımız var.” diyen Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı ise şöyle konuştu: “Ya özel okula dönüşecekler ya da 2 yıl açık lise olacaklar. Okullardaki takviye kurslar da yeniden uygulamaya konacak.”

‘Çocuklarımızın geleceğiyle oynamayın’

*MHP Ge­nel Baş­kan Yar­dım­cı­sı Zu­hal Top­çu: AK Par­ti 11 yıl­lık ik­ti­da­rın­da en bü­yük tah­ri­ba­tı eği­tim­de yap­tı. 5 ta­ne ba­kan de­ğiş­ti, her ge­len ba­kan­ da ay­rı eği­tim sis­tem­le­ri uy­gu­la­dı. Bu­ra­da bir sa­mi­mi­yet­siz­lik gö­rü­yo­ruz. Ders­ha­ne­le­ri kal­dı­rır­sanız, bir baş­ka tam­pon ku­rum çı­kar. Top­lum bu boş­luğu kal­dır­maz. Eği­tim sis­te­min­de­ki ka­li­te­siz­li­ği öy­le bir kar­to­pu ha­li­ne dö­nüş­tür­dü­nüz ki, siz ders­ha­ne­le­ri res­mi ola­rak ka­pa­tır­sı­nız ama tek­rar ken­di için­den fark­lı sis­tem­ler çı­kar. Sa­yın Ba­ka­n’a ri­ca edi­yo­ruz, bu ül­ke­nin ço­cuk­la­rı ile, genç­li­ği ile eği­tim sis­te­mi ile, oy­nan­ma­sın. Ders­ha­ne­le­rin yer­le­şim yer­le­ri­ne gö­re fi­yat be­lir­le­di­ği­ni gö­rü­yo­ruz. Bir ai­le­nin de umu­du ço­cuk­la­rı. Ço­cuk­la­rı­na iyi bir eği­tim su­na­bil­mek.

ÖR­GÜ­TE YA­KIT SAĞ­LAR

*MHP Mil­let­ve­ki­li Öz­can Ye­ni­çe­ri: Do­ğu ve Gü­ney­do­ğu­’da ço­cuk­la­rı so­kak­tan alı­ko­yan ders­ha­ne­le­rin ka­pa­tıl­ma­sı te­rör ör­güt­le­ri­ne ya­kıt sağ­la­mak an­la­mı­na ge­lir. Eği­tim sis­te­mi yap­boz tah­ta­sı ol­ma­ma­lı. Ders­ha­ne­le­ri ka­pat­ma­dan ön­ce ‘Ders­ha­ne­le­ri ih­ti­yaç ha­li­ne ne­ler ge­ti­ri­yor, ai­le­ler ço­cuk­la­rı­nı ne­den ders­ha­ne­le­re gön­der­me ih­ti­ya­cı his­se­di­yo­r’ so­ru­la­rı­nın ce­va­bı­nı ver­mek ge­re­ki­yor. Hü­kü­me­tin bu ka­ra­rı ta­ma­men si­ya­si. Hü­kü­met bir yer­ler­le he­sap­la­şı­yor.

EĞİ­TİM HAK­KI­NA DAR­BE

*Hu­kuk ve Ha­yat Der­ne­ği Baş­ka­nı Avu­kat Meh­met Ka­sap: Söz ko­nu­su tas­lak Ana­ya­sa ta­ra­fın­dan ko­ru­ma al­tı­na alı­nan eği­tim hak­kı­na ağır bir dar­be vu­rur. Va­tan­da­şın eği­ti­mi­ni ne­de­ren ala­ca­ğı­na dev­let ka­rı­şa­maz. Dev­let, özel sek­tör ta­ra­fın­dan açıl­mış eği­tim ku­rum­la­rı­nı ya­sal yü­küm­lü­lük­le­ri­ni ye­ri­ne ge­tir­di­ği sü­re­ce ce­za­lan­dı­ra­maz. Bir hu­kuk dev­le­tin­de bu tür ya­sa­lar çı­ka­rıl­ma­ma­lı. Her yö­nüy­le hu­kuk dı­şı, her yö­nüy­le va­tan­daş­la­rın te­mel hak­la­rı­nı kı­sıt­la­yı­cı ve ya­ra­la­yı­cı bir bi­çim­de ha­zır­la­nan bu ta­sa­rı­dan vaz­ge­çil­me­li.

UÇURUMU ARTIRIR

*Eski Milli Eğitim Bakanı Hasan Celal Güzel: Dershanelerin kapatılması, fırsat eşitsizliğindeki uçurumu çok daha artırır. Kendi bakanlığım döneminde biz de dershaneleri kapatmayı düşündük. Ancak bunun basit bir konu olmadığını görünce bu karardan vazgeçtik. Dershanelerin kapatılmasıyla Milli Eğitim’deki mevcut sistem devam ettikçe büyük bir boşluk ve fırsat eşitsizliği meydana getireceğini gördüm. Bugünkü mevcut sisteme göre de dershanelerin kapatılması yanlış. Eğitime büyük darbe vurur. Bu karar yanlıştır, tekrar gözden geçirilmeli. Birkaç ayda oldu bittiye getirilemez. Dershanelerin kapatılmasıyla eğitimdeki uçurum büyür. Sadece belli illerin ve belli okulların öğrencileri yükseköğretime gidebilir. Dershaneler ise eğitimde eşit olmayan çocukların yükseköğretime gitmesini mümkün hale getiriyor.”

YERALTINA İNER

*Eski Milli Eğitim Bakanı Metin Bostancıoğlu: Bakanlık dönemimde dershanelerin kapatılması gündeme geldi ancak ihtiyaç olduğu için bunu yapamadık. Altı doldurulmadan kapatılması durumunda dershaneler yeraltına iner. Dershaneler, okulların boşluğunu dolduruyor. Eğer nitelikli bir eğitimle devletin okullarında üstün nitelikte bilgileri ve test çözme yöntemlerini geliştirirsek, dershanelere ihtiyaç yok. Dershaneler ‘pat’ diye kapatırlarsa o zaman her evde özel dershane oluşur. Bunun en bariz tehlikesi; aynı öğretmenin kendi öğrencisine okulda öğreteceği, yetiştireceği eğitimi özel dersle vermesi gibi bir tehlikeyle karşı karşıya kalır.

TEPKi YAĞDI

Devletin açığını kapatıyor

*CHP Grup Baş­kan­ve­ki­li En­gin Al­tay: Ders­ha­ne­ler dev­le­tin açı­ğı­nı ka­pa­tı­yor.  Türk eği­tim sis­te­min­de ni­te­lik ni­ce­lik so­run­la­rı­nı ka­li­te gü­ven so­run­la­rı­nı, fır­sat eşit­li­ği­ni sağ­la­dı­ğı­nız za­man za­ten ders­ha­ne­ler ken­di­li­ğin­den ki­li­di vu­rur. Bun­la­rın dö­ne­min­de ders­ha­ne sa­yı­sı 2 bin kü­sür­den 4 bin kü­sü­re çık­tı. Ne­den? Bun­lar eği­tim­de ka­li­te­yi da­ha da aşa­ğı­ya çek­ti­ği için çık­tı.

Türkiye’nin gerçeği

CHP İs­tan­bul Mil­let­ve­ki­li Ay­dın Ayay­dın: Ders­ha­ne­ler, Tür­ki­ye­’nin bir ger­çe­ği. Bu ger­çek gör­mez­den ge­li­ne­mez. Ak­si­ne ders­ha­ne­yi kal­dı­rır­sa­nız pa­ra­sı olan­lar özel ho­ca tu­ta­cak. Or­ta ve alt ge­lir gru­bun­dan in­san­lar ders­ha­ne­ye gi­de­me­di­ği için bir üni­ver­si­te­ye gi­re­me­ye­cek. İkti­dar ka­pat­ma­yı ka­fa­ya koy­duy­sa bun­da art ni­yet aran­ma­lı­dır. Biz bu­nu ki­mi ke­sim­le­ri pi­ya­sa­dan yok et­mek ama­cıy­la atıl­mış adım ola­rak gö­rü­yo­ruz.

İhtiyaçtan ortaya çıktı

CHP Ge­nel Baş­kan Yar­dım­cı­sı Er­do­ğan Top­rak: Tür­ki­ye eği­tim­de sı­nıf­ta kal­dı. Ders­ha­ne­le­r key­fi de­ğil, ih­ti­yaç­tan do­la­yı or­ta­ya çık­tı. Ai­le­le­ri­miz, mut­fak pa­ra­la­rın­dan kı­sa­rak ço­cuk­la­rı­nı ders­ha­ne­le­re gön­de­ri­yor. O ders­ha­ne­ler­le eği­tim far­kı­nı ka­pa­tıp üni­ver­si­te im­ti­han­la­rın­da ken­di­le­ri­ne bi­raz şans ta­nı­mak is­ti­yor­lar. Kim­se­nin bu şan­sı genç­le­ri­mi­zin elin­den al­ma hak­kı yok.

Fırsat eşitliğini bozar

CHP Bur­sa Mil­let­ve­ki­li Tu­ran Ta­yan: Bu eği­ti­me dar­be­dir. Ders­ha­ne­ler, üni­ver­si­te­ye gi­riş sı­nav­la­rın­da im­ka­nı ol­ma­yan­la­rın bu ek­sik­li­ğini gi­de­ri­yor. Öğ­ren­ci­ler okul­lar­da ala­ma­dı­ğı eği­ti­mi ders­ha­ne­ler ara­cı­lı­ğıy­la alıp üni­ver­si­te sı­nav­la­rı­na gi­re­bi­li­yor. Ders­ha­ne­le­rin ka­pa­tıl­ma­sı, eği­tim­de fır­sat eşit­li­ği­ne sa­hip ola­ma­yan öğ­ren­ci­le­rin aley­hi­ne olur. Hiç­bir öğ­ren­ci key­fi için ders­ha­ne­ye git­mi­yor.

Dağa çıkışlar artar

CHP Mil­let­ve­ki­li Tan­ju Öz­can: Ders­ha­ne­le­rin ka­pa­tıl­ma­sı du­ru­mun­da da­ğa çık­mak et­ki­li bir ter­cih ha­li­ne ge­le­bi­lir. Ama­cı ol­ma­yan, iş bu­la­ma­yan bir genç ne yap­sın? Geç­miş­te biz bun­la­rı gör­me­dik mi? Ders­ha­ne­ler bir so­nuç­tur. Eği­tim sis­te­min­de­ki so­run­la­rın so­nu­cu ola­rak or­ta­ya çık­mış. Siz doğ­ru eği­tim ve­re­mez­ken eği­tim­de fır­sat eşit­li­ği­ni sağ­la­ya­maz­ken, her yıl sı­nav sa­yı­sı­nı ar­tı­rır­ken, Tür­ki­ye­’de genç­le­ri­mi­zin, ço­cuk­la­rı­mı­zın ders­ha­ne hiz­me­tin­den mah­rum bı­ra­kıl­ma­sı ko­nu­şu­la­maz bi­le.

To­ta­li­ter zih­ni­ye­tin ürü­nü

Özel Öğ­re­tim Der­ne­ği (Öz­der) Baş­ka­nı Ah­met Ak­ça: Ders­ha­ne ve etüt mer­kez­le­ri­nin ya­say­la ka­pa­tıl­ma­sı fa­kir, dar ge­lir­li ai­le ço­cuk­la­rı­nın iyi bir üni­ver­si­te ka­zan­ma ha­ya­li­ni yok eder. Tas­lak, dev­le­tin de­rin­lik­le­rin­den sö­kü­lüp atı­la­ma­mış, ya­sak­çı, to­ta­li­ter, bas­kı­cı bir zih­ni­ye­tin ürü­nü. Özel­lik­le do­ğu il­le­rin­de­ki öğ­ren­ci­le­rin da­ha iyi li­se ve üni­ver­si­te­ler­de oku­ma im­ka­nı da or­ta­dan kal­ka­cak.

BUGÜN GAZETESİ

Etiketler: » » » » » » » » » » » » »
Share
1096 Kez Görüntülendi.
#

SENDE YORUM YAZ

2+7 = ?

Güvenlik Kodu * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.