logo

GİB, Vergi Dairesi Müdürlüğü Sınavı 18 Ocak’ta Yapılacak!

GİB Vergi Dairesi Müdürlüğü Sınavı 18 Ocak'ta Yapılacak!-kamumemurlar.com

Gelir İdaresi Başkanlığı internet sayfasında yaptığı açıklamaya göre Vergi Dairesi Müdürlüğü sınavı 18 Ocak’ ta yapılacak…

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ SINAV DUYURUSU

I- SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER

Gelir İdaresi Başkanlığı Personeli Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin 6 ncı maddesinde 3, 4, 5
nci hizmet bölgesi olarak belirlenen illere yirmi (20), İstanbul iline yirmi (20) ve İzmir iline
beş (5) olmak üzere Gelir İdaresi Başkanlığı Yönetici Atama Yönetmeliği uyarınca toplam
kırk beş (45) vergi dairesi müdürü kadrosu için sınav yapılacaktır.

II- SINAV TARİHİ VE YERİ
Yazılı sınav, 18.01.2014 tarihinde Ankara’da saat 10:00’da yapılacaktır.

III- SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

Sınava başvuracak adayların aşağıdaki şartların tamamını son başvuru tarihi itibarıyla
taşımaları gerekmektedir;

– Dört yıl veya daha fazla süreli yüksek öğrenim mezunu olmak,

– Devlet memuriyetinde en az sekiz yıl hizmeti bulunmak,

– Müdür yardımcısı veya vergi dairesi müdür yardımcısı kadrosunda en az iki yıl fiilen
çalışmış olmak,

IV- SINAV BAŞVURUSU

Başvurular 02.12.2013 ile 13.12.2013 tarihleri arasında “Sınav Başvuru Formu” (Ek 1) ile
Başkanlık Merkezinde Sınav Hizmetleri Müdürlüğüne, vergi dairesi başkanlıklarında insan
kaynakları müdürlüklerine ve defterdarlıklarda personel müdürlüklerine yapılacaktır.
Sınava başvuran adayların bilgileri (Ek 2) listeye işlenerek son başvuru tarihinden sonraki ilk
iş günü (16.12.2013 Pazartesi) mesai saati bitimine kadar sinavmudurlugu@gelirler.gov.tr
elektronik posta adresine mail olarak gönderilecektir. Ayrıca, sınav başvuru formları ve ilgili
birim tarafından onaylanacak (Ek 2) listeler “25 Mart Mahallesi, Çınardibi Caddesi, 113.
Sokak No:31 Lalegül/Demetevler Yenimahalle/ANKARA” adresindeki İnsan Kaynakları Daire
Başkanlığı Sınav Hizmetleri Müdürlüğüne en geç 20.12.2013 Cuma günü mesai saati
bitimine kadar iletilecektir.

V- SINAV ŞEKLİ VE KONULARI

Sınav, yazılı ve sözlü bölümlerden oluşur. Yazılı sınav konularına aşağıda yer verilmiştir.
1) Gelir Mevzuatı: Türk Vergi Kanunları ve Uygulamaları, 6183 sayılı Amme Alacaklarının
Tahsil Usulü Hakkında Kanun ve Uygulamaları,

2) Gider Mevzuatı: 6085 sayılı Sayıştay Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve
Kontrol Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri
Kanunu, 6245 sayılı Harcırah Kanunu,

3) Kuruluş Kanunları: 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında
Kanun Hükmünde Kararname, 5345 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilat ve
Görevleri Hakkında Kanun, Vergi Dairesi Başkanlıklarının Kuruluş ve Görev
Yönetmeliği, Vergi Daireleri Kuruluş ve Görev Yönetmeliği, Vergi Daireleri İşlem
Yönergesi ve Uygulamaları,

4) Genel Muhasebe,

5) Diğer Kanunlar: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat, 3071 sayılı
Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu.

VI- DEĞERLENDİRME

– Sınavda başarılı olabilmek için, yapılacak yazılı ve sözlü sınavdan ayrı ayrı yüz üzerinden
en az yetmiş puan alınması şarttır. Yazılı ve sözlü puanın aritmetik ortalaması, adayın başarı
notunu oluşturur.

– Yazılı sınavın değerlendirilmesi sonucu, bu sınavdan yüz üzerinden yetmiş ve üzeri puan
alan adaylardan; en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere, atama yapılacak kadro
sayısının iki katına kadar aday, son sıradaki adayla eşit puanı alan adaylar da dâhil olmak
üzere, yazılı sınav sonucunun ilan tarihini izleyen en az yirmi iş gününü müteakip bir tarihte
sözlü sınava çağrılacaktır.

– Sözlü sınavın değerlendirilmesi sonucu yetmiş ve üzeri puan alanların sayısı atama
yapılacak kadro sayısından fazla ise başarı notu esas alınmak suretiyle yapılacak sıralamaya
göre ilanda belirtilen kadro sayısı kadar kişi başarılı sayılacaktır.

– Sınav kurulu, atama yapılacak kadro sayısının yüzde onu kadar başarı sırasına göre yedek
liste belirleyebilir. Yedek liste belirlenmesi durumunda asil listede yer alıp hakkından feragat
eden veya süresinde göreve başlamayan adayların yerine bu listeden atama yapılır. Yedek
listede yer alıp ataması yapılmayan adaylar için sınav sonucu kazanılmış hak sayılmaz.

– Sınav sonuçları, İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı tarafından sınavın bitim tarihini izleyen
yirmi iş günü içinde Başkanlık internet sitesinde yayımlanacak ve sınavı kazananlara tebliğ
edilmek üzere birimlerine yazılı olarak bildirilecektir.

VII- SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE İTİRAZ

– Yazılı sınavı kazanan adaylara, sözlü sınav yeri ve tarihine ilişkin bilgiler ayrıca bildirilir.

– Sınava katılanlar, gerekçelerini de belirtmek suretiyle sınav sonuçlarına yazılı olarak itiraz
edebilirler. İtirazlar, sınav sonuçlarının duyurulmasını müteakip beş iş günü içinde sınav
kuruluna yapılır ve postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

– İtirazlar, sınav kurulu tarafından itiraz süresinin bitimini müteakip yedi iş günü içinde
değerlendirilir ve sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

VIII- DİĞER HUSUSLAR

– Sınavda başarılı olanlardan, atanma şartlarını taşımadıkları sonradan anlaşılanların sınavı
geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.
Sınavı kazanarak atanmaya hak kazanmış olanlardan, görevden uzaklaştırılmış olanların,
göreve iade edilinceye kadar; aylıksız izinli olanların ise, izni sona erinceye kadar atamaları
yapılmayacaktır.

– Ataması yapılanlardan süresinde göreve başlamayanlar ile atama onaylarının iptalini talep
edenlerin atamaları iptal edilecektir. Bunlar ile atanmadan önce feragat edenlerin sınav
sonucu kazanılmış hak teşkil etmez.

– Görevden uzaklaştırılmış olanlar veya Başkanlık kadrosunda bulunmayanlar sınava
başvuramazlar.

– Başkanlık kadrolarında bulunmakla birlikte başka kurumlarda geçici görevli bulunanlar bu
durumlarını sonlandırmaları şartıyla sınava katılabilirler.

– Adaylar ile sınav başvuru formlarını onaylayanlar, formda yer alan bilgilerin doğruluğundan
sorumludurlar.

– Sınav sırasında kopya çeken, kopya veren veya bunlara teşebbüs edenler ile sınav kağıtlarına
belirtici işaret koyanların durumları tutanakla tespit edilerek bu adayların sınavı geçersiz
sayılacak ve bu kişiler hakkında disiplin hükümleri uygulanacaktır.

– Kimlik kontrolünün yapılabilmesi için, adayların üzerinde T.C. kimlik numarası olan
kurum kimlik kartı, sürücü belgesi veya pasaportlarından en az birini yanlarında
bulundurmaları gerekmektedir.

İlan olunur.

Ek-1 için tıklayınız.

Ek-2 için tıklayınız.

Etiketler: » » » » » »
Share
1570 Kez Görüntülendi.
#

SENDE YORUM YAZ

3+6 = ?

Güvenlik Kodu * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.