logo

escort bursa escort mersin bursa escort istanbul escorts istanbul escort istanbul escort bayan webmaster forum adult forum beylikduzu escort ankara escort ankara travesti istanbul travesti

Eurovision’da Rüşvet İddialarına Soruşturma

Eurovision'da Rüşvet İddialarına Soruşturma-kamumemurlar.com

TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin’in puanlama sisteminde değişiklik yapılmadığı takdirde Türkiye’nin Eurovision’a bu yıl da katılmayacağını açıklamasının ardından Avrupa Yayın Birliği (EBU) jüri oylarının satıldığıyla ilgili iddialar üzerine soruşturma başlattı.

Eu­ro­vi­si­on’­da rüş­vet ve o sa­tın al­ma id­di­ala­rı or­ta­ya atı­lın­ca Av­ru­pa Yayın Birliği (EBU) soruşturma başlattı. TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin, Eurovision’da Türkiye’nin SMS oylarıyla yüksek  puanlar aldığını belirterek, “Eurovision düzenleme komitesi SMS ve jüri oylarının ağırlığını yüzde 50’ye ge­ti­re­rek ay­nı ağır­lı­ğı ve­rin­ce pu­anı­mı­zı aşa­ğı çek­ti. Bu yüz­den  ge­çen yıl Eu­ro­vi­si­on’­a ka­tıl­ma­dık. Pu­an­la­ma sis­te­mi de­ğiş­mez­se bu yıl da ka­tıl­ma­ya­ca­ğı­z” de­miş­ti. Bu açık­la­ma­la­rın ya­nı sı­ra İn­gi­liz The In­de­pen­dent ga­ze­te­si, Eu­ro­vi­si­on’­da rüş­vet ve oy sa­tın al­ma id­di­ala­rı­na dik­kat çe­ker­ken, “Şim­di Eu­ro­vi­si­on sı­fır pu­an al­ma teh­li­ke­siy­le kar­şı kar­şı­ya­” dedi.

AZER­BAY­CA­N’­A AĞIR SUÇ­LA­MA

İs­veç ba­sı­nın­da yer alan id­di­ala­ra gö­re, Mal­mö­’de ya­pı­lan Eu­ro­vi­si­on Şar­kı Ya­rış­ma­sı­’na ka­tı­lan bir de­le­ge, oy sa­tın al­ma id­di­asın­da bu­lun­du. İs­mi giz­li tu­tu­lan kay­nak, ya­rış­ma­da 2’n­ci olan Azer­bay­ca­n’­ın jü­ri üye­le­rin­den “Bir yıl ye­te­cek pa­ra­” kar­şı­lı­ğı yük­sek pu­an­lar sa­tın al­ma­ya kal­kış­tı­ğı­nı id­di­a et­ti.

iDDiALAR CiDDiYE ALINDI

EBU basında yer alan id­di­ala­rı cid­di­ye al­dı­ğı­nı ve Azer­bay­ca­n’­ın so­ruş­tur­ma al­tın­da ol­du­ğu­nu söy­le­di. Ya­rış­ma­da 19. ge­len İn­gi­liz şar­kı­cı Bon­ni­e Tyler, bir Fran­sız ga­ze­te­si­ne Rus­la­rın Azer­bay­ca­n’­a “Ö­de­di­ği­miz pu­an­la­rı ne­den ver­me­di­niz?” di­ye şi­ka­yet­te bu­lun­du­ğu­nu söy­le­miş­ti. Azer­bay­ca­n’­ın Lit­van­ya­lı öğ­ren­ci­le­re bir­çok kez oy kul­lan­ma­la­rı için pa­ra öde­di­ği de id­di­a edil­di.

BUGÜN GAZETESİ

Share
634 Kez Görüntülendi.
#

SENDE YORUM YAZ

2+6 = ?

Güvenlik Kodu * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.