logo

denizli escort izmir escort izmir escort izmir escort kuşadası escort

2014 Model Otomobil’e 15 Bin Lira Zam

2014 Model Otomobil'e 15 Bin Lira Zam-kamumemurlar.com

Ocak ayıyla başlayan yeni model yılı, bunu bekleyenlerin hevesini kursağında bırakacak. ÖTV artışı ve kur zamlarıyla birlikte 2014 model otomobiller için modeline göre 15 bin liraya kadar fazladan ödeme gerekecek.

Oto­mo­tiv­de ye­ni mo­del yı­lı­nın ocak ayı­na alın­ma­sı tü­ke­ti­ci alış­kan­lık­la­rı­nı de­ğiş­tir­di. Ön­ce­le­ri yı­lın ikin­ci ya­rı­sın­da, ağus­tos ayın­da sa­tın alı­nan oto­mo­bil­ler, bir son­ra­ki yı­la ait araç­lar­dı. Bu il­ginç uy­gu­la­ma­dan ge­çen yıl vaz­ge­çil­miş­ti. Ya­pı­lan ye­ni dü­zen­le­mey­le bir­lik­te tüm dün­ya­da ol­du­ğu gi­bi Tür­ki­ye­’de de ye­ni mo­del yı­lı, yıl­ba­şı iti­ba­riy­le dev­re­ye gir­me­ye baş­la­dı.

Yer­li­ler­de fark cü­zi

Bu ye­ni uy­gu­la­ma, Tür­ki­ye için fark­lı bir re­ka­bet or­ta­mı or­ta­ya çı­ka­rı­yor. Yer­li üre­ti­ci­ler, ye­ni mo­del yıl­lı oto­mo­bil­le­ri he­men ocak ayı içe­ri­sin­de üre­tip sa­tı­şa su­na­bi­lir­ken, iç pa­zar­da ağır­lı­ğı his­se­di­len it­hal araç­lar, üre­til­dik­le­ri böl­ge­le­re gö­re mart ayı­nın so­nu­na ka­dar an­cak sa­tı­şa su­nul­muş olu­yor. Bu du­rum­da yer­li araç­lar­da mo­del yı­lı fi­yat far­kı cü­zi ka­lır­ken, it­hal oto­mo­bil sa­tın al­ma­yı plan­la­yan­lar ke­se­nin ağ­zı­nı iyi­ce aç­mak zo­run­da.

Kurdaki hareketlilik erteletti

Bu yıl dev­re­ye alı­nan ar­tı­rıl­mış ÖTV oran­la­rı ve kur­da­ki iv­me­len­me se­be­biy­le ya­pı­lan zam­lar­la fi­yat far­kı cid­di mik­tar­da yük­sel­miş du­rum­da. İt­hal araç­lar­da ye­ni mo­del yı­lı­nı ter­cih eden­ler, mo­de­li­ne gö­re 15 bin li­ra­yı bu­lan fi­yat fark­la­rı se­be­biy­le da­ha çok es­ki mo­del­le­re yö­ne­li­yor. Bu du­rum, ikin­ci el pa­za­rı­nı ha­re­ket­len­di­re­cek ol­sa da, şu­bat ayı­nın da kam­pan­ya­lar­la geç­me­si tü­ke­ti­ci­yi yi­ne de sı­fır oto­mo­bi­lin ca­zi­be­sin­den ayı­ra­mı­yor.

Pazar yüzde 8 daraldı

TÜKETiCiLERiN önem­li bir kısmı da kur­da­ki ha­re­ket­li­lik se­be­biy­le ted­bir amaç­lı ih­ti­ya­cı­nı er­te­le­me yo­lu­nu se­çi­yor. Bu­nun en cid­di ka­nı­tı ocak ayın­da gö­rül­dü. Pa­zar, ge­çen yıl­ki kö­tü ra­kam­la­rın bi­le al­tı­na in­di. Ge­çen ay oto­mo­bil pa­za­rı yüz­de 5.68, ha­fif ti­ca­ri araç pa­za­rı yüz­de 14.31, top­lam pa­zar­sa yüz­de 8.03 ge­ri­le­di. Ge­ri­le­me­nin şu­bat­ta da de­vam et­me­si, mart ayı­nın ise ye­ni mo­del yı­lı­nın et­ki­siy­le bir mik­tar da­ha ha­re­ket­li geç­me­si bek­le­ni­yor.

Otomobil almanın tam zamanı

Ye­ni mo­del yı­lı­nın ge­ti­re­ce­ği zam­lar­la bir­lik­te kom­pakt sı­nıf­ta ye­ri alan 1.6 lit­re­lik di­zel mo­tor­lu bir oto­mo­bi­lin fi­ya­tı 80 bin li­ra sı­nı­rı­na da­ya­na­cak. Uz­man­lar ve sek­tör tem­sil­ci­le­ri­nin de be­lirt­ti­ği gi­bi 2014’te oto­mo­bil sa­tın al­mak is­te­yen­ler için en iyi za­man, şu­bat ayı. Bu ayın ar­dın­dan 2013 mo­del oto­mo­bil bul­mak da çok zor ha­le ge­le­cek. 2014 mo­del­ler ise ya­pı­la­cak kam­pan­ya­la­ra rağ­men 10 bin li­ra­nın üze­ri­ne çı­kan fi­yat ar­tış­la­rıy­la sa­tı­şa su­nu­la­cak.
Bugün Gazetesi

Etiketler: » » » » » » » »
Share
1292 Kez Görüntülendi.
#

SENDE YORUM YAZ

7+2 = ?

Güvenlik Kodu * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.