logo

denizli escort izmir escort izmir escort izmir escort kuşadası escort

Maliye Kurumlar Vergisinde Büyük Kan Kaybı

Kamu Bankalarını İşsizlik Maaşı Piyangosu-kamumemurlar.com

Kira geliri elde edenleri kayda alarak mükellef sayısını artıran Maliye, Kurumlar Vergisi’nde kan kaybı yaşıyor. Geçen yıl sadece İstanbul’daki vergi mükellefi 2 bin 933 şirketini kaybeden Maliye’nin Kurumlar Vergisi geliri de düştü.

Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğı ver­gi ka­yıp ve ka­ça­ğı­nı ön­le­mek, ka­yıt dı­şı ça­lı­şan şir­ket­le­ri ka­yıt içi­ne al­mak için her ge­çen gün mü­ca­de­le yön­tem­le­ri­ni ar­tı­rı­yor. An­cak bü­tün bu ça­lış­ma­la­ra rağ­men esas ver­gi öde­me­si ge­re­ken “bü­yük” mü­kel­lef cep­he­sin­de ar­tış ye­ri­ne aza­lış ya­şa­nı­yor. Ge­çen yıl baş­ta Ge­lir Ver­gi­si ol­mak üze­re he­men bü­tün ver­gi ka­lem­le­rin­de ar­tış ya­şa­nır­ken Ku­rum­lar Ver­gi­si’nde (KV) eri­me ol­du. KV’nde­ki ge­lir kay­bı­nı ise baş­ta İs­tan­bul ol­mak üze­re bir çok il­de ya­şa­nan mü­kel­lef sa­yı­sın­da­ki azal­ma te­tik­le­di.

Ar­tış hız kes­ti

Ge­lir İda­re­si Baş­kan­lı­ğı’nın (GİB) res­mi mü­kel­lef ka­yıt­la­rı­na gö­re, 2012 yı­lın­da ya­şa­nan mü­kel­lef ar­tış hı­zı 2013’te hız kes­ti. Ma­li­ye, 2012’de ka­yıt­lı ver­gi mü­kel­lef sa­yı­sı­na 436 bin ye­ni mü­kel­lef ek­le­yip top­lam ver­gi öde­yen­le­rin sa­yı­sı­nı 8 mil­yon 801 bin­den 9 mil­yon 237 bi­ne çı­kar­mış­tı. Ge­çen yıl ise mü­kel­lef sa­yı­sın­da­ki ar­tış 315 bin­le bir ön­ce­ki yı­lın ge­ri­si­ne düş­tü, top­lam mü­kel­lef sa­yı­sı 9 mil­yon 552 bin ol­du.

 Ev sa­hip­le­ri yük­sel­ti­yor

Mü­kel­lef sa­yı­sın­da­ki hem ar­tış hem de aza­lı­şı Gay­ri­men­kul Ser­ma­ye İra­dı (GMSİ) mü­kel­lef­le­ri ya­ni ki­ra ge­li­ri el­de eden mü­kel­lef­ler te­tik­li­yor. Bu alan­da ya­pı­lan ila­ve mü­kel­lef ka­yıt­la­rı art­tık­ça top­lam ver­gi mü­kel­lef sa­yı­sı da oto­ma­tik ola­rak yük­se­li­yor. 2012’de GSMİ mü­kel­lef­le­ri­ne 296 bin ye­ni mü­kel­lef ek­le­nir­ken, ge­çen yıl ki ila­ve ar­tış 216 bin­de kal­dı. Bu­nun­la bir­lik­te GSMİ mü­kel­le­fi sa­yı­sı 2013 yıl so­nu iti­ba­riy­le 1 mil­yon 550 bi­ne ulaş­tı.

Kü­mes­te­ki şir­ket­le­ri kay­be­di­yo­ruz

Ge­çen yıl Ge­lir Ver­gi­si ve Ge­lir Ver­gi­si Sto­paj ile KDV mü­kel­lef­le­rin­de­ki ila­ve ar­tış da 2012’nin al­tın­da kal­dı. Ana­cak yi­ne de Ma­li­ye her üç ver­gi gru­bun­da 35 bin­lik ye­ni mü­kel­lef kay­dı­nın al­tı­na düş­me­di. KV’nde ise ade­ta kan kay­bı ya­şan­dı. 2012’de 662 bin 190 KV mü­kel­le­fi olan Ma­li­ye’nin 2013 so­nun­da­ki mü­kel­lef sa­yı­sı 662 bin 225’e çık­tı. Bir yıl­da KV mü­kel­lef­li­ği­ne sa­de­ce 35 şir­ket kay­de­di­le­bil­di.

İs­tan­bul’da­ki şir­ket­ler eri­di

KV mü­kel­lef sa­yı­sın­da en bü­yük ka­yıp özel­lik­le bü­yük şir­ket­le­rin mer­kez seç­ti­ği İs­tan­bul’da ya­şan­dı. Ma­li­ye’nin İs­tan­bul’da­ki KV mü­kel­le­fi olan 2 bin 933 şir­ket ge­çen yıl  ka­yıt­tan düş­tü. İz­mir’de de 569 şir­ket KV mü­kel­lef­li­ğin­den çık­tı. An­ka­ra’da ise sa­de­ce 12 ye­ni şir­ket ver­gi öde­mek üze­re Ma­li­ye’ye kay­dol­du.

Nüfus artıyor girişimci artmıyor

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, ülke nüfusundaki artışa rağmen girişimci sayısının yıllardır 1,5 milyon düzeyinde takılı kaldığını belirterek, “Kadınları, gençleri girişimciliğe yönlendirmemiz gerekiyor” dedi.

Mü­kel­lef azal­dı ver­gi düş­tü

Mü­kel­lef kay­bı Ku­rum­lar Ver­gi­si’nden el­de edi­len ver­gi ge­lir­le­ri­ne de yan­sı­dı. Ge­çen yıl top­lam ver­gi ge­lir­le­ri 8 mil­yar 177 mil­yon li­ra, Ge­lir Ver­gi­si ge­lir­le­ri 1 mil­yar 93 mil­yon li­ra ar­tar­ken Ku­rum­lar Ver­gi­si’nde ar­tış ol­ma­dı, ak­si­ne bir ön­ce­ki yı­la gö­re 275 mil­yon li­ra aza­la­rak 28,9 mil­yar li­ra dü­ze­yin­de kal­dı. Böy­le­ce KV’nin top­lam ver­gi­ler için­de­ki pa­yı yüz­de 9,2’lik tah­mi­nin al­tı­na dü­şe­rek yüz­de 8,8’e
ge­ri­le­di.

ERDOĞAN SÜZER – BUGÜN GAZETESİ

Etiketler: » » » » » » » » » »
Share
899 Kez Görüntülendi.
#

SENDE YORUM YAZ

8+4 = ?

Güvenlik Kodu * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.