logo

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Müfettiş Yardımcısı Alım İlanı

Dünyada İşsiz Sayısı Ne Kadar-kamumemurlar.com

Orman Genel Müdürlüğü (OGM) toplam 45 adet Müfettiş Yardımcısı kadroları için yazılı ve sözlü sınavla Müfettiş Yardımcısı alacaktır.

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN:
MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAV İLANI

Genel Müdürlüğümüz Teftiş Kurulu Başkanlığında görevlendirilmek üzere Orman Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin Geçici 7. Maddesi kapsamında münhal veya münhalleşecek 5. derece 30 ve 8. Derece 15 adet olmak üzere toplam 45 adet Müfettiş Yardımcısı kadroları için yazılı ve sözlü sınavla Müfettiş Yardımcısı alınacaktır. Alınacak Müfettiş Yardımcılarının meslek grupları itibariyle dağılımı aşağıdaki şekildedir.

1.Grup: Orman Fakültesi mezunlarından, 35 adet
2.Grup: Hukuk Fakültesi mezunlarından 2 adet
3.Grup: Fakültelerin; İktisat, İşletme, Maliye, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler
ve Çalışma Ekonomisi Bölümü mezunlarından, 8 adet
Adaylara yapılacak tüm tebligat/duyurular Orman Genel Müdürlüğü www.ogm.gov.tr internet adresi üzerinden yapılacak olup, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır.

1-SINAVA KATILMA ŞARTLARI:

a)28.11.2013 tarihi itibariyle Orman Genel Müdürlüğünde en az yedi yıl süreyle görev yapmış,
b)Aylıktan kesme dâhil daha ağır disiplin cezası almamış,
c)Orman ve Hukuk Fakülteleri ile Fakültelerin; İktisat, İşletme, Maliye, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler ve Çalışma Ekonomisi Bölümü mezunlarından, denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtiçi veya yurtdışındaki fakültelerden mezun olmuş
olmak,

2- SINAV TAKVİMİ:
Müracaat Tarihi: 21.02.2014-27.02.2014

BAŞVURU
Sınava girmek isteyen adaylar 21.02.2014-27.02.2014 tarihleri arasında www.ogm.gov.tr internet adresi üzerinden verilecek link vasıtasıyla kullanıcı adı ve şifresiyle giriş yaparak başvuruda bulunacaklardır. Adaylar müracaat esnasında Orman Genel Müdürlüğü personel bilgi sistemi (ERP)’deki bilgiler ile ilgili olarak bir hata ve sorun bulunması halinde özlük dosyasının bulunduğu personel birimleri vasıtasıyla düzeltme talebinde bulunacaklardır. Özlük dosyası bölge müdürlüklerinde bulunan personel, Bölge Müdürlüğü Personel Şube Müdürlüğüne, özlük dosyası Genel Müdürlük merkezinde bulunan personel ise Personel Dairesi Başkanlığı Sicil İşleri Şube Müdürlüğüne müracaatta bulunacaklardır.

Müfettiş Yardımcılığı sınavına başvuruda bulunanların başvurularının kabul edilip, edilmediği www.ogm.gov.tr internet adresinde ilan edilecek olup, adaylar yine kullanıcı adı ve şifreleri ile durumlarını öğrenebileceklerdir. Ayrıca yazılı bir tebligat yapılmayacaktır.

BAŞVURULARA İLİŞKİN İTİRAZLAR VE SINAVA KATILMAYA HAK KAZANANLARIN İLANI

Müfettiş Yardımcılığı sınavına girmeye hak kazanamayanların itiraz başvuruları 10.03.2014-13.03.2014 tarihleri arasında ilgilinin görev yaptığı birim tarafından elektronik belge yönetim sistemi (EBYS) üzerinden 13.03.2014 tarihi saat 18:00 e kadar Teftiş Kurulu Başkanlığına yapılacaktır. İtirazlar, Sınav Kurulu tarafından değerlendirilerek (EBYS) üzerinden ilgiliye bilgi verilecektir.
Sınava katılmaya hak kazananların kesinleşmesine müteakip sınav yeri, tarihi ve saati ile sınav katılım payının hangi hesaba ve ne kadar yatırılacağı 26.03.2014 tarihinde www.ogm.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir.
Başvuruları kabul edildiği halde sınava girmeyenler ile şartları uymadığı halde başvuru yapanlar veya eksik belge ve bilgilerle başvuru yapanlardan alınan sınav katkı payları iade edilmeyecektir.

SINAV ŞEKLİ VE KONULARI
1.Grup: Orman Fakültesi Mezunu Adaylar için;
A) MESLEKİ KONULAR
a -Amenajman,
b- Silvikültür,
c- Ağaçlandırma,
d- İşletme pazarlama, üretim
e-Koruma
f-Kadastro, izin irtifak
g-İnşaat
h-İdari ve Mali İşler
ı-Ormancılık hukuku
B)GENEL KÜLTÜR-GENEL YETENEK KONULARI
2.Grup: Hukuk Fakültesi Mezunu Adaylar için;
A) MESLEKİ KONULAR
a- Ceza hukuku,
b- Medeni ve Borçlar Hukuku,
c- Ticaret ve İcra İflas Hukuku,
d- Anayasa ve İdare Hukuku,
B)GENEL KÜLTÜR-GENEL YETENEK KONULARI
3.Grup: Fakültelerin; İktisat, İşletme, Maliye, Kamu Yönetimi Uluslararası İlişkiler ve Çalışma Ekonomisi Bölümü mezunu Adaylar için;
A) MESLEKİ KONULAR
a- Orman İşletme Müdürlükleri Döner Sermaye mevzuatı ve uygulamaları
b- Özel Bütçe mevzuatı ve uygulamaları
c- 5018 ve 6245 sayılı kanunlar ile ilgili mevzuat ve uygulamaları
d- 4734-4735 ve 2886 sayılı kanunlar ile ilgili mevzuat ve uygulamaları
B)GENEL KÜLTÜR-GENEL YETENEK KONULARI
Yazılı sınav test usulü yapılacaktır.
Genel Kültür-Genel Yetenek sınav soruları tüm gruplar için ortak olacaktır.
Yazılı sınav soruları ile cevap anahtarları sınavdan sonra www.ogm.gov.tr internet adresinde yayınlanacaktır. Sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlar soru ve cevap anahtarlarının www.ogm.gov.tr internet adresinde yayımından itibaren en geç 3 gün içerisinde Teftiş Kurulu Başkanlığına yapılacaktır. İtirazlar 5 gün içerisinde sonuçlandırılır.
Yazılı sınavda başarı gösteren adaylardan sözlü sınava girmeden önce aşağıdaki belgeler istenir.
a- Görevini Ülkenin her yerinde devamlı olarak yapmaya engel bir sağlık probleminin olmadığına dair sağlık raporu,
b- Kendi el yazısı ile yazılmış bir sayfayı geçmeyen özgeçmiş,
Yazılı sınavda başarı gösteren adaylar daha sonra www.ogm.gov.tr internet adresinde belirtilecek yer ve tarihte sözlü sınava tabi tutulacaktır. Sözlü sınavda adayların yazılı sınav konuları ve genel kültür konularındaki bilgilerinin yanında; zeka, muhakeme, ifade ve konuşma yetenekleri de değerlendirilecektir.

6-SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
a- Yazılı sınavı kazanabilmek için her üç gruptaki adayların mesleki ve genel kültür sınav konularının her birinden en az altmış puan almaları ve toplam puan ortalamasının en az 65 olması şarttır.
b- Sözlü sınava, yazılı sınavı kazananlardan puan sırası en yüksekten başlamak üzere her grup için ataması yapılacak boş kadro sayısının en fazla 5 katı aday çağrılır.
c- Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için sınav kurulu üyelerinin her birinin 100 tam puan üzerinden verdiği notlar ortalamasının 65 ten az olmaması gerekmektedir.
d- Müfettiş Yardımcılığı giriş sınav notu, yazılı ve sözlü sınav notlarının ortalaması alınarak tespit edilir. Sınavda başarı gösterenlerin sayısı her gurup için belirlenen kadro sayısından fazla olursa, giriş sınav notu yüksek olanlar tercih edilir. Giriş sınav notunun eşitliği halinde kura çekilir. Diğerleri için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.
e-Yazılı ve Sözlü Sınav sonucunda kesinlik kazanan sınav sonuçları Kurumun www.ogm.gov.tr internet adresinde yayınlanır. Kazanan adaylar tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde Teftiş Kurulu Başkanlığına müracaat ederler ve atamaları yapılır. Belirtilen sürede müracaat etmedikleri takdirde haklarını kaybederler ve bu adaylar için sınav sonucu kazanılmış hak teşkil etmez. Kazanamayan adaylara ise herhangi bir tebligat yapılmaz.
g- Atama yapılacak boş kadro sayısı kadar yedek liste ilan edilir. Sınavı kazandığı halde süresi içerisinde müracaat etmeyen asil adayların yerine yedek listede yer alan adayların başarı sırasına göre atamaları yapılır.
h- Yazılı ve sözlü sınav sonuçlarına itirazlar sınav sonuçlarının ilanı gününden başlamak üzere 3 gün içinde gerekçesi belirtilmek suretiyle yapılır. İtiraz merci Teftiş Kurulu Başkanlığıdır. İtirazlar 5 gün içerisinde sonuçlandırılır.
Yazılı sınav soruları ve sonuçlarına yapılacak olan itirazlar için ilan edilecek hesap numarasına ayrıca 20 TL itiraz ücreti yatırılacak, bedelin yatırıldığına dair dekont dilekçeye eklenecektir. Banka dekontu, TC kimlik Numarası, adı soyadı imza ve adresi olmayan dilekçeler ve süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.
ı- Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulundukları tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.
İlanen duyurulur.

Sınava başvuru için tıklayınız.

Etiketler: » » » » » » » » » » » » »
Share
2039 Kez Görüntülendi.
#

SENDE YORUM YAZ

6+3 = ?

Güvenlik Kodu * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.